За оние што сакаат да научат повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите

ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ Образовниот систем клучен за крај на дискриминацијата

Инклузивното образование се темели на пристапот заснован на човековите права кој е дефиниран со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации и

Прочитај повеќе