Истражувања

Тематски извештај: Како Антиродовите движења ја уназадуваат состојбата на родовата еднаквост и борбата против родово базирано насилство

Тематски извештај: Економското насилство како форма на родово базирано и семејно насилство. Дали е доволно препознаено?

Завршна студија за задоволството на жени жртви на насилство како кориснички на услугите на Центрите за социјална работа (2022

Анализа на состојбата со насилството врз жените и семејното насилство и пристапот до специјализирани сервиси за помош и поддршка во Општина Велес

Анализа на состојбата и обезбедување на одржливи услуги за помош и поддршка на жени жртви на родово базирано и семејно насилство во општините Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија

Ефикасноста во функционирањето на Центрите за упатување жртви на сексуално насилство

АНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБАТА СО ПРИСТАПНИ И ДОСТАПНИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СЕРВИСИ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА РОДОВО БАЗИРАНО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

АНАЛИЗА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА ОД РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО СЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

AНАЛИЗА НА ПРИСТАПОТ ДО СПЕЦИЈАЛАЗИРАНИ СЕРВИСИ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ЖЕНИ И ДЕЦА НА РОДОВО БАЗИРАН О И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

Тематски извештај: Зависности, семејно насилство и мерката „задолжително лекување“

Анализа на законската регулатива поврзана со здравствена заштита на жртвите на родово базирано насилство

Тематски извештај: За кого интернетот е безбедно место?

Анализа на случаи на ФЕМИЦИДИ - Убивства на жени во Република Северна Македонија (2017-2020)

Базична студија за задоволството на жени жртви на насилство како кориснички на услуги во Центрите за социјална работа (2021)

РОДОВА АНАЛИЗА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (2020-2024)

ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЖЕНИ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА октомври 2018 – октомври 2020

БАЗИЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ: ПОСТОЕЧКИ СЕРВИСИ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНО НИВО ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

РОДОВИОТ АСПЕКТ И ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНОТО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АНАЛИЗА НА ЕКОНОМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ЖЕНИТЕ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КОИ ЈА НАПУШТИЛЕ НАСИЛНАТА СРЕДИНА

ПРЕВЕНЦИЈА, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР

АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИДИ-УБИСТВА НА ЖЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАПИРАЊЕ НА ДОСТАПНИТЕ УСЛУГИ ЗА ЖЕНИ ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ТРОШОЦИТЕ ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

СТУДИЈА НА ОПСЕГ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО ВО Р.МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ ОД МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ПРИРАЧНИК ЗА РОДОВА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ

ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ЗА НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ

МАКЕДОНСКА РЕВИЈА ЗА КАЗНЕНО ПРАВО: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД СИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНО НАСИЛСТВО – ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

БАЗИЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ: ПОСТОЕЧКИ СЕРВИСИ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНО НИВО ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА октомври 2018 – октомври 2020

ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЖЕНИ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ТЕМАТСКИ ДОКУМЕНТ: ПРЕДЛОГ МОДЕЛ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЖЕНИ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КОИ ЈА НАПУШТИЛЕ НАСИЛНАТА СРЕДИНА

АНАЛИЗА НА ЕКОНОМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ЖЕНИТЕ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КОИ ЈА НАПУШТИЛЕ НАСИЛНАТА СРЕДИНА

РОДОВИОТ АСПЕКТ И ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНОТО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И ДОМАШНО НАСИЛСТВО

АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИДИ-УБИСТВА НА ЖЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТУДИЈА НА ОПСЕГ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО ВО Р.МАКЕДОНИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР

ТЕМАТСКИ ДОКУМЕНТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТА НА СЕРВИСИТЕ ЗА ЖЕНИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

МАПИРАЊЕ НА ДОСТАПНИТЕ УСЛУГИ ЗА ЖЕНИ ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ТРОШОЦИТЕ ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ ОД МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ПРИРАЧНИК ЗА РОДОВА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ

МАКЕДОНСКА РЕВИЈА ЗА КАЗНЕНО ПРАВО: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД СИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНО НАСИЛСТВО – ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ЗА НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ

БАЗИЧНА СТУДИЈА ЗА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ЖЕНИ ЖРТВИ КОРИСНИЧКИ НА УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ

ШТО Е СЛЕДНО ПО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

БАЗИЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ: ПОСТОЕЧКИ СЕРВИСИ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНО НИВО ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЗА КОГО ИНТЕРНЕТОТ Е БЕЗБЕДНО МЕСТО?

ЗА КОГО ИНТЕРНЕТОТ Е БЕЗБЕДНО МЕСТО?

АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИДИ (2017-2020)

РОДОВА АНАЛИЗА (2020-2024)

РОДОВА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА