Комфор зона за жени - Куманово

Комфор зона за жени е специјализирано советувалиште за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство од Куманово, и околните рурални општини. Советувалиштето ги обезбедува следниве бесплатни услуги: 

– советување за остварување социјални права;

– психолошко советување и индивидуална и/или групна психотерапија

– психолошко советување на деца;

– правна помош и поддршка;

– кариерно советување и ментроство за економско јакнење;

– упатување и придружба до релевантни институции и организации;

– психосоцијална поддршка во процесот на реинтеграција и рехабилитација;

Советувалиштето се наоѓа на Ул. Моша Пијаде бр.49 Во Куманово. 

Работното време е од 09.00 до 16.00 часот, секој работен ден (понеделник – петок).

Телефон за контакт: 031/524-060