Законска регулатива

ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО

ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

ЗАКОН ЗА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА

ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО

КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ

ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ФАКУЛТАТИВНИОТ ПРОТОКОЛ КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛИМИНИРАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНИТЕ

КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

C183 КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА МАЈЧИНСТВОТО, 2000

КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

МЕЃУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРАВА

Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (консолидиран текст)

Закон за семејство (консолидиран текст)​

Закон за социјална заштита (консолидиран текст)

Закон за бесплатна правна помош (основен текст)

Закон за заштита на децата (консолидиран текст)

Закон за правда на децата (консолидиран текст)

Закон за кривичната постапка (консолидиран текст)

Кривичен законик (консолидиран текст)

Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство

Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените

Факултативен протокол кон Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените

Конвенција за правата на детето

Конвенција за заштита на мајчинството

Конвенција за правата на лицата со попреченост

Меѓународен пакт за граѓански и политички права