Предлог политики

Надлежностите на локалната самоуправа согласно Законот за социјална заштита

Каква е состојбата со насилство врз жените во Општина Велес, Чашка и Градско?

Како да се подобри пристапот до специјализирани услуги за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство во Полошки плански регион

Состојбата со родово базираното и семејното насилство во Полошки плански регион

Дали државата ги заштитува жртвите на сексуално насилство и силување?

Состојбата со родово базирано и семејно насилство во Пелагонискиот регион

Како да се подобри пристапот до специјализирани услуги за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство во Пелагонискиот плански регион

Како да се унапреди системот за заштита на жените и децата жртви на родово базирано и семејно насилство во Североисточниот плански регион?

Зошто се потребни достапни услуги за реинтеграција и рехабилитација?

Услуги за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство во Североисточен плански регион

Наоди од Процена на потребите на жени жртви на насилство и семејно насилство во ПРИЛЕП

Состојба со ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА на жени жртви на насилство и семејно насилство за Струмица

Наоди од процена на потребите на жени жртви на насилство и семејно насилство во БИТОЛА

Ветувачки практики на воспоставување и обезбедување специјализирани услуги на поддршка за жени жртви на сексуално насилство

Услуги во центрите за социјална работа за жени кои се справуваат со родово базирано насилство во Западен Балкан

Насоки на Платформата за јакнење на граѓанското општество за подобра поддршка на жените и девојчињата жртви на насилство за време на пандемијата на КОВИД-19

Справување со насилство врз жените и семејно насилство во Западен Балкан за време на и по здравствената криза со КОВИД-19​

Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство

Барање за изрекување на итни мерки за заштита на жените и децата жртви на семејно насилство додека трае вонредната состојба

Зошто е потребен моделот на реинтеграција и рехабилитација?

За кого интернетот е безбедно место?

Што по донесувањето на новиот закон за насилство врз жени