Предлог политики

Насоки за подобра поддршка на жените и девојчињата жртви на насилство за време на пандемијата на КОВИД-19

Справување со насилство врз жените и семејно насилство во Западен Балкан за време на и по здравствената криза со КОВИД-19​

Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жртви на насилство

Барање за изрекување на итни мерки за заштита на жените и децата жртви на семејно насилство додека трае вонредната состојба