Предлог политики

Ветувачки практики на воспоставување и обезбедување специјализирани услуги на поддршка за жени жртви на сексуално насилство

Услуги во центрите за социјална работа за жени кои се справуваат со родово базирано насилство во Западен Балкан

Насоки на Платформата за јакнење на граѓанското општество за подобра поддршка на жените и девојчињата жртви на насилство за време на пандемијата на КОВИД-19

Справување со насилство врз жените и семејно насилство во Западен Балкан за време на и по здравствената криза со КОВИД-19​

Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство

Барање за изрекување на итни мерки за заштита на жените и децата жртви на семејно насилство додека трае вонредната состојба

За кого интернетот е безбедно место?

Што по донесувањето на новиот закон за насилство врз жени

Зошто е потребен моделот на реинтеграција и рехабилитација?