Листа на членки на Собранието на Мрежата, состав на Управен одбор, Надзорен Одбор

Организации членки на Собранието со право на глас

 1. Здружение за еднакви можности „Семпер“ – Битола
 2. Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ –
  Радовиш
 3. Младински центар за еднакви можности
 4. Здружение на граѓани „СУМНАЛ“
 5. Организација на жени на град Скопје – ОЖС
 6. Организација на жени на општина Свети Николе
 7. Кризен центар „Надеж“
 8. Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА
 9. Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија
 10. Организација на жени Tурчинки во Македонија – ДЕРЈА
 11. Женска граѓанска иницијатива – АНТИКО
 12. Женска граѓанска иницијатива „Клеа“ – Битола
 13. Здружение за родова еднаквост ВИЗИЈА – Кавадарци
 14. Комора на психолози на Република Македонија
 15. Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди”
 16. Организација на жени на општина Велес
 17. ТАКТ – Здружение за унапредување на меѓусебна доверба

Асоцијативни членки без право на глас во Собранието

 1. Здружение на психолози, психотерапевти и советувачи „Кортекс“ – Тетово
 2. Хуманитарно здружение „Мајка“ – Куманово
 3. Македонско здружение на млади правници
 4. Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на Македонија (ЗМСТАМ)

Членки на Управен одбор (2023 -2025)

 1. Драгана Каровска Чемерска – Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА
 2. Маја Ацевска – Кризен центар „Надеж
 3. Благица Коцева Тодорова – Здружение за родова еднаквост „Визија“ – Кавадарци
 4. Мирјана Трајкова – Организација на жени на Општина Велес
 5. Ѕала Бојкоска – Здружение за еднакви можности „Семпер“ – Битола