Листа на членки на Собранието на Мрежата, состав на Управен одбор, Надзорен Одбор

Организации членки на Собранието со право на глас

 1. Здружение на еднородителски семејства Една може! -Скопје
 2. Здружение за еднакви можности „Семпер“ – Битола
 3. Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ –
  Радовиш
 4. Здружение за локален рурален развој – Камењане
 5. Здружение на социјални работници на Град Скопје
 6. Младински центар за еднакви можности
 7. Здружение на граѓани „СУМНАЛ“
 8. Организација на жени на град Скопје – ОЖС
 9. Организација на жени на општина Свети Николе
 10. Кризен центар „Надеж“
 11. Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА
 12. Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија
 13. Здружение на граѓани „Флоренс Најтингејл“ – Куманово
 14. Здружение на граѓани „Сирма“ – Куманово
 15. Организација на жени Tурчинки во Македонија – ДЕРЈА
 16. Женска граѓанска иницијатива – АНТИКО
 17. Женска граѓанска иницијатива „Клеа“ – Битола

Асоцијативни членки без право на глас во Собранието

 1. Здружение за родова еднаквост ВИЗИЈА – Кавадарци
 2. Комора на психолози на Република Македонија
 3. Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди”
 4. Организација на жени на општина Велес (Организација на жени – Општина Велес)
 5. Здружение Скај Плус – Струмица
 6. ТАКТ – Здружение за унапредување на меѓусебна доверба

Членки на Управен одбор

 1. Ѓунер Небиу- Женска граѓанска иницијатива – „Антико“
 2. Иванка Соколова- Асоцијација за унапредување на статусот на жените во Македонија
  „Женска акција“, Радовиш
 3. Маја Дилберова – Кризен центар „Надеж