Работна средба со Градоначалникот на Општина Прилеп, како и претставници на Советот на општината – ЖГИ Клеа

Во ноември 2021г, како дел од процесот на субгратинрање на локални женски организации, ЖГИ Клеа организирање работна средба со Градоначалникот на Општина Прилеп, Борче Јовчески,  непосредно по завршувањето на локалните озбори и изборот на нов градоначалник. На средбата беше присутен и Претседателот на Советот на Општината, Дејан Проданоски, како и поголемиот број членови на Советот на Општината како и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.

Дополнително, беа вклучени и локалните институции со претставници од ЈУ Центар за социјална работа – Прилеп, Центарот за вработување во Прилеп и локални граѓански организации.

Имено, ЖГИ Клеа работеше локално во Прилеп и локалните населени места, и изработи анализа на Потребите на жени жртви на насилство кои ја напуштиле насилната средина, која беше презентирана на работната средба. Освен наодите и заклучоците од анализата, беа презентирани препораките кои се дефинирани за Општина Прилеп, но и обврските на локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за заштита и спречување на насилство врз жените и семејно насилство. Препораките ја истакнуваат потребата од воспоставување локални услуги за реинтеграција и рехабилитација на жртви, со цел прекинување на кругот на насилството и превенција на идно насилство, но и спречување на ризиците од сиромаштија и бездомништво кај жртвите и нивните деца.

Оваа активност се спроведе во рамките на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“ поддржан од Австриската Агенција за развој (АДА).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости