„Застапување за воведување на социјален пакет за поддршка на жртви на семејно и интимно партнерско насилство„

Донатор: Отворена Порта – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

Донатор: Отворена Порта – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

Општа цел на проектот е воспоставување на ефективна рамка за поддршка на жените жртви на семејно насилство која ќе овозможи прекинување на насилството и превенција од случување на идно насилство преку пристап до релевантни податоци и анализи за предизвиците со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство, а во насока на развивање на модели за поддршка и заштита; унапреден дијалог со донесувачите на одлуки за подобрување на постоечкиот систем за поддршка на жените жртви на семејно насилство; и подигната јавната свест за предизвиците со кои се соочуваат жените жртви на семејно и интимно партнерско насилство

Времетраење: јануари 2019-декември 2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn