Куќа за домување за жени жртви на семејно насилство

Донатор: Град Скопје

Донатор: Град Скопје

Цели: Развивање на сеопфатен систем за реинтеграција и рехабилитација на жени и деца жртви на насилство кој ќе овозможи напуштање на насилната средина, како и психолошко и економско јакнење, а во насока на осамостојување и целосно интегрирање во општеството на жените жртви на насилство без постоење на ризик да се врати во насилната средина. Специфична цел 1: Да се охрабрат жените да го пријават насилство преку овозможување на сеопфатна поддршка за реинтеграција и рехабилитација; Специфична цел 2: Да се намали на ризикот од бездомништво преку обезбедување на привремено домување на жени и деца жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина, а кои немаат сопствени живеалишта; Специфична цел 3: Да се намали на ризикот од идно насилство преку економско и психолошко јакнење на жените жртви и нивно осамостојување и целосна интеграција како активни членови на општеството.

Времетраење: март 2021 – декември 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn