Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за подготвување на интерни организациски документи

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство (Национална мрежа) со финансиска поддршка од Шведската Фондацијата Kvina till Kvina (Kvina till Kvina Fondation), во рамките на проектот ,,На патот кон ЕУ: Спречување на насилство врз жените во Република Северна Македонија” на ден 28.07.2023г., објавува јавен повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка и ревидирање на интерни организациски документи.

КОЈА Е ЦЕЛТА НА ПОВИКОТ?

Целта на повикот е ангажирање на стручно лице кое ќе изврши ревидирање на постоечкиот Правилник за финансиско работење и процедурите за јавни набавки за потребите на организацијата и ќе подготви соодветен Правилник за финансиско работење согласно моменталната важечка законска регулатива кој треба да содржи и обрасци и документи за финансиско и административно работење. Дополнително ангажираното лице  ќе треба да подготви и Правилник за работа и управување со човечки ресурси и истиот треба да ги содржи следните компоненти: законски одредби, права и обврски од работен однос, ангажирање на лица, волонтери и практиканти, користење на одмор, исплата на плата и зголемување/намалување на плата, хонорари и награди и за вработени лица како и основна систематизација на работни места, согласно организациската структура на Националната мрежа.

ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ:

Со заедничка соработка со тимот на извршната канцеларија на Мрежата, од ангажираното лице се очекува да подготви два документи и тоа Правилник за работа и Правилник за финансиско работење и процедури за јавни набавки. Во работниот ангажман е предвидено:

  • Ревидирање на постоечките правилници и политики;
  • Подготовка на документите;
  • Консултации со тимот на Националната мрежа;
  • Финализирање на документите.  

Критериуми кои треба да ги исполнуваат заинтересираните кандидати/ки:

  • Да има претходно искуство во подготовка на организациски документи;
  • Да ја познава законската рамка релевантна за подготовка на овие документи;
  • Да има професионално искуство со граѓанското општество.

НАДОМЕСТОК И ВРЕМЕНСКА РАМКА

За подготовка на двата документи предвиден е вкупен паричен надоместок од бруто износ од 1000 евра во денарска противвредност. 

Временската рамка за подготовка на тематските извештаи е 3 месеци почнувајќи од 1 септември, до 30 ноември, 2023 година.

НАСОКИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

Рок за поднесување на апликации е до 20.08.2023 година.

Документи за аплицирање за овој повик се следниве:

  • Кратка биографија (на македонски јазик);
  • Две препораки од претходни ангажмани од иста или слична тематика.

Потребната документација треба да се испрати електронски на coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk

За сите дополнителни прашања можете да ни пишете на coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости