Пријави насилство

Со самиот чекор на пријавување се подготвува план за понатамошна поддршка и заштита на жртвата и нејзините деца од идно насилство. Се постапува по сите начини за да се дојде до крајната цел – овозможување на жената и нејзините деца надминување на последиците од преживеаното насилство, реинтеграција во општественото живеење, како би можеле да ги исполнат сите нивни потенцијали и да живеат живот без насилство.
Советувалиште за помош и поддршка на жени и деца жртви на насилство - Скопје
Советувалиште за помош и поддршка на жени и деца жртви на насилство – Тетово