„Дефинирање и пилотирање на интегриран пристап за директна заштита на жртви на семејно насилство понудена од страна на граѓански организации“ (партнерска организација на ХЕРА)

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Цели: Подобрен пристап до квалитетни и стандардизирани сервиси за поддршка на жртвите не семејно насилство преку пилотирање на интегриран пристап до сервиси на дирекна заштита базирани на минималните стандарди кои треба да ги исполнуваат граѓанските организации кои нудат специјализирани услуги за заштита на жртвите не семејно насилство.

Времетраење: март 2015-октомври 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn